Prijavite se | Postanite član

Ugovor o pružanju SMS usluga (Bulk SMS)

Član 1. Predmet ugovora

1.1 Ovim Ugovorom utvrđuju se uvjeti, prava i obveze Davaoca usluga i Korisnika usluga pod kojima se Korisniku usluga omogućuje prosljeđivanje i zaprimanje SMS poruka (dalje u tekstu: SMS usluge) prema krajnjim korisnicima.

POJMOVI
Korisnik usluga pravna osoba kojoj su SMS usluge potrebne u poslovanju radi prosljeđivanja i zaprimanja velikog broja SMS poruka prema Krajnjim korisnicima;
Usluge usluge koje Korisnik usluga pruža Krajnjim korisnicima koristeći ovim Ugovorom i njegovim dodacima, definirane SMS usluge;
Krajnji korisnici svi krajnji korisnici kojima Korisnik usluga pruža svoje usluge;
Kratka tekstovna poruka (SMS) tekstovna poruka do 160 znakova ili binarna poruka do 140 byte-ova u skladu sa ETSI standardom GSM 03.40.;
Javna mobilna telekomunikaciona mreža telekomunikaciona mreža u kojoj terminalne tačke mreže nisu na fiksnim lokacijama, a povezivanje terminalnih tačaka mreže obavlja se radio putem;
Telekomunikacioni operator je pravno ili fizičko lice koje gradi, posjeduje i eksploatiše telekomunikacionu mrežu i/ili pruža telekomunikacione usluge;
Bilimsa web stranica web stranice koje Davalac usluga posjeduje: www.bilimsa.com i www.bilimsa.net, uključujući bilo koji njihov poddomen, dio ili element;

Član 2. Dodaci ugovoru

2.1 Uz ovaj Ugovor priloženi su sljedeći dodaci koji čine njegov sastavni dio:

2.2 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je u svrhu korištenja SMS usluga, Korisnik usluga prije sklapanja ovog Ugovora podnio Davaocu usluga Zahtjev za aktivaciju računa na važećem obrascu navedenog zahtjeva Davaoca usluga. Na temelju odobrenja navedenog Zahtjeva za aktivaciju računa od strane Davaoca usluga Ugovorne strane pristupaju sklapanju ovog Ugovora.

Član 3. Opis SMS usluga

3.1 Korisnik usluga u mogućnosti je slati Krajnjim korisnicima SMS poruke s računa koji koristi.

3.2 Korisnik usluga u mogućnosti je zatražiti i dobiti potvrdu o isporuci poslanih SMS poruka.

3.3 Davalac usluga jamči isključivo isporuku SMS poruka na javna mobilnu telekomunikacionu mrežu i ne jamči za isporuku SMS poruka na mobilne uređaje koji se nalaze na mobilnoj telekomunikacionoj mreži a koji su u nadležnosti telekomunikacionog operatera.

3.4 Ugovor o razina usluga, kao i kontrolisani i nekontrolisani aspekti pružanja SMS usluga javno su dostupni na Bilimsa web stranici i sastavni su dio ovog ugovora.

Član 4. Obveze ugovornih strana

4.1 Davalac usluga će omogućiti korištenje SMS usluga Korisniku usluga u skladu sa podacima navedenim u zahtjevu za aktivaciju računa što uključuje i inicijalno testiranje SMS sistema.

4.2 Korisnik usluga u potpunosti jamči:

4.3 Ugovorne strane obvezuju se pridržavati važećih zakonskih propisa Bosne i Hercegovine, osobito iz područja komunikacija, zaštite potrošača i zaštite ličnih podataka.

4.4 Ugovorne strane suglasne su da svaka Ugovorna strana snosi svoje troškove nastale izvršavanjem obveza preuzetih ovim Ugovorom, osim ako se Ugovorne strane ne dogovore drukčije u pisanom obliku.

Član 5. Opis korištenja SMS usluga

5.1 Davalac usluga će Korisniku usluga omogućiti korištenje SMS usluga preko aplikativnih rješenja razvijenih za rad na web pregledniku, Windows i Linux operativnim sistemima (dalje: SMS aplikacije).

5.2 Korištenjem SMS aplikacija Korisniku usluga omogućeno je slanje SMS poruka Krajnjim korisnicima. Korisniku usluga omogućeno je zatražiti i dobiti potvrdu o isporuci poslanih SMS poruka.

Član 6. Naknade za SMS usluge

6.1 Cjenovnik svih usluga koje Davalac usluga pruža javno je dostupan na Bilimsa web stranici i smatra se sastavnim dijelom ovog ugovora.

6.2 Davalac usluga će za pružanje SMS usluga Korisniku usluga račun poslati avansno. Izuzetak je račun za eventualno odobreno prekoračenje za koje može biti poslan naknadno.

6.3 Ugovorne strane su suglasne da Davalac usluga zadržava pravo promijeniti visinu naknada definiranih u cjenovniku. U slučaju izvršavanja navedenih promjena od strane Davaoca usluga, Davalac usluga će o tome 7 (sedam) dana unaprijed i putem elektronske pošte obavijestiti korisnika usluga.

6.4 U slučaju da korisnik usluga odbije izmjene cjenovnika u skaldu sa stavkom 6.3 ovog člana, Davalac usluga zadržava pravo raskinuti ovaj ugovor pisanim obaviještenjem s trenutnim učinkom.

Član 7. Povjerljivost podataka i poslovna tajna

7.1 Sve informacije i podaci, uključujući bez ograničenja prometne podatke, osobne i sve ostale podatke o krajnjim korisnicima, koje će jedna ugovorna strana učiniti dostupnima drugoj ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obveza iz ovog Ugovora, kao i ovaj Ugovor u cijelosti, smatraju se povjerljivim podacima i poslovnom tajnom. Ugovorne strane su obvezne poštivati povjerljivost informacija ili poslovne tajne te su obvezne ne otkrivati ih bilo kojoj trećoj strani osim u slučajevima kada se takve povjerljive informacije ili poslovne tajne otkrivaju nadležnim tijelima sukladno zakonima Bosne i Hercegovine ili ostalim važećim propisima i/ili kada postoji zakonska obveza Ugovorne strane na otkrivanje povjerljivih informacija ili poslovne tajne, o čemu će odmah obavijestiti drugu Ugovornu stranu, i/ili kada je jedna Ugovorna strana ovlaštena pisanim putem od druge Ugovorna strane otkriti povjerljivu informaciju ili poslovnu tajnu druge Ugovorna strane.

7.2 Ugovorne strane su obvezne djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu su obvezne, putem ugovora o radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno obvezujući način, obvezati svoje radnike, suradnike i pomoćnike na tajnost podataka i informacija koje zaprime temeljem ovog Ugovora, jedna od druge.

Član 8.Trajanje ugovora i raskidni uvjeti

8.1 Ovaj Ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme.

8.2 Svaka Ugovorna strana ima pravo otkazati ovaj Ugovor u pisanom obliku s otkaznim rokom od trideset (30) dana.

8.3 Davalac usluga ima pravo raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju ako Korisnik usluga povrijedi svoje obveze iz ovog Ugovora te u roku od tri (3) dana od dostave pisane obavijesti ne prestane s povredom obveza iz ovog Ugovora i ne otkloni posljedice takve povrede.

Član 9. Rješavanje sporova

9.1 Ugovorne strane će sve sporove koji proizlaze iz i/ili su u vezi s ovim Ugovorom, nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju da spor nije moguće riješiti na taj način, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 10. Završne odredbe

10.1 U slučaju promjene regulatornog okvira (propisa iz područja komunikacija, drugih mjerodavnih zakona odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona te odluka nadležnih regulatornih tijela ili sudova), Ugovorne strane će izmijeniti ovaj Ugovor u skladu s izmijenjenim regulatornim okolnostima.

10.2 Usmeni dogovori između ugovornih strana ne proizvode nikakve učinke, a sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti u pisanom obliku i potpisane od strane ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana.

10.3 Ovaj Ugovor je sklopljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

10.4 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana.